ลิงค์หน่วยงาน

แผนงาน
กระบวนงำนรับแจ้ง(ผู้ชม 72 ครั้ง)

ตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเหนือ อ ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่