ลิงค์หน่วยงาน

แผนงาน
กระบวนงำน อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง(ผู้ชม 17 ครั้ง)

ตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเหนือ อ ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ ตามพระราชบัญญัติควบคมุน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒