ลิงค์หน่วยงาน

แผนงาน
กระบวนงำนอนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง/รับแจ้ง (ผู้ชม 18 ครั้ง)

ตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเหนือ อ ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒