ลิงค์หน่วยงาน

แผนงาน
กระบวนงำนกำรจดทะเบียน(ผู้ชม 19 ครั้ง)

ตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำเหนือ อ ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙