หนังสือราชการ - 24 มิ.ย. 2564 : ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
หนังสือราชการ - 24 มิ.ย. 2564 : การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบรายงาน เอกสาร file word เอกสารแนบท้าย 
หนังสือราชการ - 24 มิ.ย. 2564 : โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 23 มิ.ย. 2564 : ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด
หนังสือราชการ - 23 มิ.ย. 2564 : ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง
หนังสือราชการ - 23 มิ.ย. 2564 : โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 23 มิ.ย. 2564 : ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 23 มิ.ย. 2564 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร file word 
หนังสือราชการ - 23 มิ.ย. 2564 : แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเอกสารแนบ
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 เอกสารแนบ เอกสาร file word 
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : สำนักงานศาลปกครองกำหนดไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail address ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 22 มิ.ย. 2564 : การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 21 มิ.ย. 2564 : ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
หนังสือราชการ - 21 มิ.ย. 2564 : หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014สิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือราชการ - 21 มิ.ย. 2564 : แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ - 21 มิ.ย. 2564 : การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ
หนังสือราชการ - 21 มิ.ย. 2564 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เอกสารแนบ เอกสาร file word 
หนังสือราชการ - 21 มิ.ย. 2564 : แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 21 มิ.ย. 2564 : แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 21 มิ.ย. 2564 : การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ เอกสารแนบ เอกสาร file word 
หนังสือราชการ - 18 มิ.ย. 2564 : การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
หนังสือราชการ - 18 มิ.ย. 2564 : เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
หนังสือราชการ - 18 มิ.ย. 2564 : การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ เอกสารแนบ เอกสาร file word 
หนังสือราชการ - 18 มิ.ย. 2564 : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 18 มิ.ย. 2564 : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ สิ่งที่ส่งมาด้วย 
หนังสือราชการ - 18 มิ.ย. 2564 : หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร file word 
หนังสือราชการ - 18 มิ.ย. 2564 : แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 18 มิ.ย. 2564 : การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 18 มิ.ย. 2564 : การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ เอกสาร file word 
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร file word 
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) 
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. เอกสารไฟล์ word 
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่
หนังสือราชการ - 17 มิ.ย. 2564 : เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248