ลิงค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง